Szkolenia dla instruktorów

 

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy.

              Zapraszamy wszystkich chętnych instruktorów nauki jazdy na obowiązkowe warsztaty doskonalenia zawodowego. Przypominamy iż każdy instruktor nauki jazdy jest zobowiązany do odbycia 3-dniowych warsztatów, doskonalenia zawodowego.

Obowiązek ten wynika z:

Art. 37. Ustawy z dnia 5 Stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz.U. 30 poz. 151)

1. Instruktor jest obowiązany:

1) przekazywać staroście:

a) numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie — najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,

b) informację o zmianie danych, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2–5 — w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;

2) corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o których mowa w art. 35 ust. 6;

3) do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach, o których mowa w art. 35 ust. 6;

4) rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;

5) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;

6) posiadać w czasie prowadzenia zajęć praktycznych legitymację instruktora oraz okazywać ją na żądanie uprawnionego podmiotu.

 

Najbliższy planowany termin zajęć 19 – 21.12.2014r. , koszt za jednego uczestnika 200 zł, wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt.