Po ukończeniu kursu praktycznego w jednej ze szkół nauki jazdy, ostatnim krokiem na drodze do uzyskania prawa jazdy, jest egzamin państwowy. Dla niektórych wiążę się on z ogromnym stresem i zdenerwowaniem, jednak stosując się do pewnych reguł, z pewnością uda się obniżyć poziom napięcia. O tym jak przystąpić do egzaminu oraz jakie są warunki jego przeprowadzenia, opiszemy poniżej.

Jak zapisać się na egzamin?

Zapisu na państwowy egzamin na prawo jazdy można dokonać dwoma sposobami:

  • W siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – dokonując zapisu w siedzibie ośrodka egzaminacyjnego, należy przygotować otrzymany uprzednio numer Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej. Wysokość tejże opłaty dla egzaminów na prawo jazdy kategorii B, wynosi 30 zł za egzamin teoretyczny i 140 zł za egzamin praktyczny. Należność można uregulować w okienku biura obsługi klienta lub też za pomocą przelewu bankowego na rachunek ośrodka egzaminacyjnego. Niezbędne do przelewu dane, znajdują się na stronie internetowej poszczególnych WORD.
  • Przez Internet- w tym przypadku konieczna jest rejestracja konta na stronie info.car.pl. Do przeprowadzenia rejestracji należy przygotować numer Profilu Kandydata na Kierowcę oraz numer PESEL. Na stronie wybiera się termin egzaminu. Po ustaleniu daty, kolejny krok to wniesienie opłaty za pośrednictwem karty płatniczej (MasterCard lub Visa) bądź e-przelewem. Podczas płatności zostaje doliczona opłata manipulacyjna o wysokości 2 zł. Proces zapisu kończy się w momencie otrzymania potwierdzenia.

Osoba przystępująca do części praktycznej egzaminu na pojeździe OSK musi dostarczyć wniosek a także oświadczenie OSK o wyrażeniu zgody na uczestnictwo pojazdu tego Ośrodka podczas egzaminu państwowego. Warto wiedzieć, że zdający może domagać się obecności dodatkowego egzaminatora, którego zadaniem będzie nadzór egzaminu, a także może wnioskować o uczestnictwo instruktora. Wówczas należy wskazać jego imię, nazwisko oraz numer. Jeśli zdający wie, że nie będzie mógł podejść do egzaminu w ustalonym terminie, na 2 dni przed tą datą, może pisemnie poinformować o tym WORD. Ośrodek wyznaczany wtedy nowy termin.

Jakie są warunki przystąpienia do egzaminu?

Aby podejść do egzaminu należy okazać dokument stwierdzający tożsamość osoby. Za podstawowy dokument tożsamości w Polsce uznaje się dowód osobisty, paszport, kartę pobytu. Egzaminator uprawniony jest do wstrzymania egzaminu w przypadkach gdy:

  • nie ma możliwości sprecyzowania tożsamości osoby mającej zdawać egzamin,
  • osoba zgłaszająca się na egzamin zaoferowała egzaminatorowi korzyści finansowe w celu ukończenia egzaminu z pozytywnym wynikiem,
  • osoba egzaminowana nie zgodziła się na przeprowadzenie badania celem sprawdzenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,
  • osoba przystępująca do egzaminu nie odpowiadała warunkom wedle zawartych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń do prowadzenia pojazdu z uwagi na stan zdrowia (przykładowo, konieczność kierowania pojazdem w okularach),
  • zdającym egzamin jest osoba z niepełnosprawnością i nie zapewniono właściwego pojazdu, dostosowanego do niej, lub też pojazdu bez sprzęgła, w przypadku przeprowadzenia egzaminu pojazdem z automatyczną skrzynią biegów,
  • nie ma możliwości zatwierdzenia danych o instruktorze, tłumaczu przysięgłym, tłumaczu języka migowego bądź tłumacza systemu językowo-migowego, który ma uczestniczyć podczas praktycznej części egzaminu lub też nie wstawił się on na egzamin,
  • osoba egzaminowana nie przedstawiła prawa jazdy (odnosi się to sytuacji, gdy ma mieć miejsce podwyższenie obecnej kategorii),

nastąpiła awaria urządzenia odnotowującego przebieg części praktycznej egzaminu, a przeprowadzenie egzaminu innym pojazdem okaże się niemożliwe.